Agro Gum (Sticking, Wetting, Spreading and Activating Agent)

0 reviews
Rs. 425.00
Product Code: Nutrients_Urja
Stock 1000

OverView

प्रयोग विधि: एग्रो गमलाई जुनसुकै किटनाशक, ढुसीनाशक विषादी तथा शुक्ष्मखादसँग मिसाएर छन्न सकिन्छ । एग्रो गम पातमा छिटो फैलिन्छ र लामो समयसम्म पातमा टाँसिन्छ । फिजिनुका साथै शित तथा पानीबाट समेत जोगिन्छ । एग्रो गमसँग कुनै पनि किटनाशक, ढुसीनाशक विषादी वा शुक्ष्म खाद मिसाएर बालीमा छनर्नाले ती सम्पूर्ण कुरा विरुवाले पूर्ण रुपमा प्राप्त ग...